Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Przedmiotowe zasady oceniania - FIZYKA

Drukuj

 I. Kontrakt z uczniami:

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione poniżej formy aktywności ucznia.
 3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 8 ocen.
 4. Prace klasowe są obowiązkowe.
 5. Prace klasowe są zapowiadane  z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
 6. Uczeń nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany napisać ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem do 2 tygodni po powrocie do szkoły.
 7. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej musi ją poprawić.
 8. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.
 9. Uczeń chcąc mieć „zaliczony” semestr bądź dostać ocenę co najmniej dopuszczającą na koniec roku nie może mieć żadnej oceny niedostatecznej z pracy klasowej.
 10. Uczeń, który chciałby poprawić ocenę z pracy klasowej (oprócz oceny niedostatecznej), która go nie zadawala ma do tego prawo jeden raz w ciągu semestru.
 11. Kartkówki (materiał z trzech ostatnich lekcji) nie muszą być zapowiadane.
 12. Kartkówki nie podlegają poprawie.
 13. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany do 3 dni po powrocie do szkoły.
 14. Uczeń ma obowiązek zapisywania zadania domowego w zeszycie.
 15. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek nawet, gdy był nieobecny.
 16. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
 17. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MEN.

II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu:

 1. Rozumienie pojęć w zakresie fizyki i znajomość ich definicji.
 2. Znajomość i stosowanie poznanych praw.
 3. Prowadzenie rozumowań - sposób prowadzenia rozumowań.
 4. Posługiwanie się symboliką i językiem fizyki adekwatnym do danego etapu kształcenia.
 5. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod, weryfikowanie otrzymanych wyników.
 6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
 7. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
 8. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.
 9. Doświadczenia.

 

III. Formy aktywności

Formy aktywności

Liczba ocen w semestrze (minimum)

Prace klasowe

2

Kartktówki

2

Prace domowe

1

Aktywność na lekcji, praca w grupach, doświadczenia

Doświadczenia

1

2

 

 IV. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności .

a)  Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej (prace klasowe) ocenę:

dopuszczającą - od 30% do 49 % punktów,

dostateczną -      od 50% do 74% punktów,

dobrą -               od 75% do 89% punktów,

bardzo dobrą -   od 90% do 100% punktów,

celującą - gdy otrzymał 100% punktów i rozwiązał zadanie dodatkowe.

Nauczyciel może dokonać zmian w ocenianiu ze względu na trudność testów (łatwe, średnie, trudne) oraz uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się.

Ocena pracy domowej. Każda ocena z pracy domowej może być podwyższona w zależności od:

- sposobu rozwiązania,

- systematyczności,

- estetyki.

b)  Ocenianie innych form aktywności:

  • Praca w grupie : stopień zaangażowania, efektywność, przyjmowanie i wywiązywanie się z przyjętej w grupie roli, czas jej wykonania.
  • Aktywność na lekcjach. Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi oceniane jest "+";
  • Aktywność w obrębie fizyki (poza jej lekcjami):
  • awans do następnego etapu w konkursie fizycznym - ocena cząstkowa celująca;
  • wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne - ocena cząstkowa bardzo dobra;

Na ocenę za aktywność na lekcji składają się: odpowiedzi ustne oraz rozwiązywanie zadań  samodzielnie przy tablicy.

Na ocenę z pracy domowej składa się  rozwiązywanie zadań domowych samodzielnie wraz z obliczeniami; w razie potrzeb – wytłumaczenie zadania ustnie.

Za każdy z wyżej wymienionych punktów uczeń otrzymuje „+” lub „-„.

Nauczyciel w notatniku prowadzi rejestr zdobytych przez ucznia „+” i  „-„

Zasady oceniania za aktywność; ilość zdobytych „+” i „-„:

(+  +  +  +  +)                      5

(+  +  +  +  –)                      4

(+  +  +  – –)                       3

(+ +  – – – )                        2

(+ – – – –)                          1

(– – – – –)                          1

Uczeń może zdobyć również * (tzw. gwiazdkę) za rozwiązanie (w razie potrzeby wytłumaczenie) zadania o podwyższonym stopniu trudności. Za trzy takie gwiazdki, które nauczyciel odnotowuje w swoim zeszycie uczeń dostaje ocenę celującą.

Uczeń może dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, bez żadnych konsekwencji, tak zwane N-ki.

V. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej

Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności i wag:

  • prace klasowe - waga 4
  • kartkówki, konkursy (udział) - waga 2
  • doświadczenia – waga 2
  • prace domowe - waga 1
  • aktywność na lekcji i poza nią, praca w grupach - waga 1

 Katarzyna Jakubowska