Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Przedmiotowe zasady oceniania - MUZYKA

Drukuj

1. Przy ustalaniu oceny z muzyki brany jest przede wszystkim pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu, przygotowanie do zajęć, aktywność podczas zajęć i zaangażowanie w działania praktyczne (śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, tworzenie akompaniamentów).

2. W każdym semestrze uczeń może być dwukrotnie nieprzygotowany do zajęć, za trzecie i każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
3. Uczeń ma prawo poprawić ocenę w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie dłuższym niż 2 tygodnie od otrzymania oceny ).
Kryteria i zakres oceniania

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego,
prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego,
samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór,
potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego,
posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą,
jest aktywny muzycznie - prezentuje swoje umiejętności na forum szkoły,
wykonuje samodzielnie różne zadania twórcze, np. akompaniament perkusyjny do piosenki.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie nauczania,
prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii przewidzianych w programie nauczania,
umie bezbłędnie wykonywać rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych,
potrafi rytmizować teksty,
rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,
zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy,
wymienia nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy, zna kilka faktów z ich życia.


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe,
poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz akompaniamentów na instrumentach melodycznych i perkusyjnych,
rytmizuje łatwe teksty,
zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczają,
podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy.


Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania,
niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na instrumentach melodycznych niektóre melodie przewidziane w programie nauczania,
wykonuje proste ćwiczenia rytmiczne – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych,
zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek przewidzianych w programie nauczania,
niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę i kilka najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania,
niechętnie podejmuje działania muzyczne,
myli terminy i pojęcia muzyczne,
dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą z programu danej klasy.

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy.